Pielęgniarstwo psychiatryczne – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA
Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 310 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 130 godzin,

zajęcia praktyczne – 180 godzin.