Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA
Zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 380 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 205 godzin;

zajęcia praktyczne – 175 godzin.