Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 360 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 164 godziny,

zajęcia praktyczne – 196 godzin.