Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA
Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem ze schorzeniami nefrologicznymi leczonym zachowawczo i objętym leczeniem nerkozastępczym, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczna godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 305 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 150 godzin,

zajęcia praktyczne – 155 godzin.