Pielęgniarstwo internistyczne – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA
Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do: 1. podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego; 2. planowania opieki pielęgniarskiej uwzględniającej diagnozę pielęgniarską; 3. realizacji opieki we współpracy z zespołem terapeutycznym.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 391 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 160 godzin,

zajęcia praktyczne – 231 godzin.