Pielęgniarstwo geriatryczne – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Zdobycie przez pielęgniarkę ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych z typowymi schorzeniami wieku podeszłego.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 305 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 180 godzin,

zajęcia praktyczne – 125 godzin.