Pielęgniarstwo chirurgiczne –  kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej, potwierdzonych dowodami naukowymi, oraz oceny własnego rozwoju zawodowego.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 309 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 155 godzin,

zajęcia praktyczne – 154 godziny.