Ochrona zdrowia pracujących – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA
Uzyskanie przez pielęgniarkę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 185 godzin,

zajęcia praktyczne – 140 godzin.