KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1. Edukator w cukrzycy

2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

3. Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI

4. Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

5. Ordynowanie  leków i wypisywanie recept

6.  Podstawy języka migowego

7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

8. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

9. Terapia bólu ostrego u dorosłych

10. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych

11. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

12. Wywiad  i badanie fizykalne

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

1. Dializoterapia

2. Endoskopia

3. Kompresjoterapia

4. Leczenie ran

5. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową

6. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą

7.  Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otolaryngologicznymi

8. Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania

9. Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (PoChP)

10. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

11. Pediatryczna domowa opieka paliatywna

12. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

13. Podstawy opieki paliatywnej

14. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

15. Szczepienia ochronne

16. Wykonanie badania spirometrycznego

17. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

18. Wykonanie i ocena testów skórnych

19.  Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA POŁOŻNYCH

1.  Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

2.  Leczenie ran

3. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

4. Onkologia ginekologiczna

5. Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

6. Szczepienia ochronne